Varovanje osebnih podatkov in pogoji uporabe spletne strani - Urarstvo Robnik

1. O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov, Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja LINTI d.o.o., Vodopivčeva ulica 19, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Podjetje), ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

 • V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
 • kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko varstva osebnih podatkov, je LINTI d.o.o, Vodopivčeva ulica 19, 4000 Kranj. Za informacije z obdelavo podatkov se lahko obrnete na Robert Robnik; e-mail naslov robert@urarstvo-robnik.si

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih storitvah in novih artiklih na spletni strani in v spletni trgovini (prijava na novičke na spletni strani www.urarstvo-robnik.si, www.urar.si in v spletni trgovini www.nakupcek.si ), namene neposrednega trženja (obvestila o akcijah, novostih - predstavitev novih storitev in produktov), namene segmentiraja (prijava na vam prijazne in individualizirano kreirane emaile in oglase na Facebooku).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

 • Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku, obveščanja povezanega z oddanimi naročili, obvestila o stanju in izvedbi popravil)
 • Telefonsko številko (za namene obveščanja povezanega z oddanimi naročili, obvestila o stanju in izvedbi popravil ter vprašanji povezanimi z njimi)
 • Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov, naslov za dostavo naročil oddanih v spletni trgovini, preko telefona, e-sporočil ali osebno, dostava izvedenih popravil po predhodnem dogovoru na naveden naslov)
 • Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov, naslov za dostavo naročil oddanih v spletni trgovini, preko telefona, e-sporočil ali osebno, dostava izvedenih popravil po predhodnem dogovoru na naveden naslov)

Obdelava na podlagi zakona:

Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Podatki o prometu so katerikoli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo npr:

 • Ime in priimek naročnika
 • Elektronska pošta
 • Telefonska številka
 • Domači naslov
 • Podatki podjetja (opcijsko)

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:

Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike. Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Podjetje hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev.

Skladno z zakonitim interesom lahko Podjetje obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

Podjetje ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab.

Podjetje si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.

Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih: (i) osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(ii) osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

 

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najdlje v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v roku enega meseca od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na e-mail naslov robert@urarstvo-robnik.si ali po pošti.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s katero koli od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom Podjetje omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • (i) pravico do dostopa do podatkov,
 • (ii) pravico do popravka,
 • (iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • (iv) pravico do omejitve obdelave,
 • (v) pravico do prenosljivosti podatkov,
 • (vi) pravico do ugovora.

(i) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s Posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

(ii) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Podjetje ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Podjetja, ter za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali Slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, Podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

(iv) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Podjetje omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

(v) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo Podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

(vi) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicom dane osebne privolitve.

(vii) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na e- mail naslov robert@urarstvo-robnik.si ali po pošti na naslov LINTI d.o.o., Vodopivčeva ulica 19, 4000 Kranj.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri Podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo Podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih (5) delovnih dneh.

Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.urarstvo-robnik.si, www.urar.si in www.nakupcek.si, ter začne veljati s 24.5.2018.

2. Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletnih straneh LINTI d.o.o. (www.urarstvo-robnik.si, www.urar.si, www.nakupcek.si), se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Na spletnh straneh LINTI d.o.o. se trudimo zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzemamo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminjamo kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjamo za morebitne posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti podjetje LINTI d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani www.urarstvo-robnik.si, www.urar.si in spletne trgovine www.nakupcek.si ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh in spletnih trgovinah LINTI d.o.o., ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. Načini plačila in izdaja računov za nakup storitev in produktov

Izdajatelj računov, ki se navezujejo na nakup izdelkov in storitev preko spletne strani www.urarstvo-robnik.si, www.urar.si ter spletne trgovine www.nakupcek.si, je podjetje LINTI d.o.o., Vodopivčeva ulica 19, 4000 Kranj; Davčna št.: SI 44368372.

Kupnino vseh izdelkov in storitev lahko poravnate na več načinov. Nudimo vam plačilo po predračunu na TRR, plačilo s kreditnimi karticami in plačilo po povzetju.

Po oddaji naročila z izbiro plačila ‘po predračunu’ boste na email prejeli vse potrebne informacije, ki jih potrebujete za nakazilo.

Vsa nakazila morajo biti izvedena na račun podjetja LINTI d.o.o., in sicer na TRR, odprt pri Delavski hranilnici d.d., s številko: SI56 6100 0001 9224 680.

Račun za izvedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov oz. bo priložen pošiljki (naročilu) v fizični obliki.

V vse cene je zajet 22% DDV, ki ga obračunamo skladno z zakonodajo.

4. Reklamacije in vračila kupnine

Kupec lahko v roku 30 dni od nakupa, brez razloga naročen izdelek vrne v brezhibnem stanju in originalni embalaži ter zahteva vračilo kupnine. Ob zahtevku mora sporočiti podatke o naslovu in transakcijskem računu, kamor želi prejeti vrnjeno kupnino. Plačana poštnina, strošek odkupnine ob prevzemu pošiljke in vplačnine, ki jih zaračunava Pošta Slovenije ni predmet kupnine in se kupcu ne vrača. Reklamacije so rešene najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.

URARSTVO ROBNIK

Linti d.o.o.
Vodopivčeva ulica 19
4000 Kranj
(Mohorjev klanec)

Tel.: 04 20 27 016
Gsm: 041 776 756

Delovni čas

ponedeljek - četrtek: 9.00 - 12.00 in 13.30 - 16.00
petek: 9.00 - 13.00
sobota, nedelja: zaprto

Vam delovni čas ne ustreza?
Pokličite na 041 776 756 in se dogovorite za vam ustrezen termin.

e-pošta: